پاکت A4

ابعاد بسته پاکت 22*31
پاکت A4 تحریر 80 گرم (بدون قالب)

پاکت A4 تحریر 80 گرم (بدون قالب)

پاکت A4 تحریر 80 گرم (قالب دار)

پاکت A4 تحریر 80 گرم (قالب دار)

پاکت A4 گلاسه سبک (بدون قالب)

پاکت A4 گلاسه سبک (بدون قالب)

پاکت A4 گلاسه سبک (قالب دار)

پاکت A4 گلاسه سبک (قالب دار)